Merlyn
Arian
teenused-tootoad.jpg
Töötoad

Mittetulundusühing Nukufilmi Lastestuudio loodi 2001. aastal OÜ Nukufilmi juurde, et toetada ja arendada laste ning noorte animafilmialast huvi ja tegevust.

Meie töötubades saab tutvust teha nii tänapäevase filmitehnika kui ajalooliste optiliste mänguasjadega, arendada oma käelist osavust, aja-ja värvitunnetust ning loo jutustamise oskust. Filmitegemise spetsiifika arendab noortes lisaks loovusele ja fantaasiale ka püsivust ning koostööoskust teiste projektis osalevate õpilastega. 

Sotsiaalse ettevõttena kasutame teenustelt saadud tulu huvikooli õpilaste tasude vähendamisel ning riskirühma kuuluvate lastele ja noortele animatsiooniõppe võimaldamiseks. Põhitegevuse ja missiooni elluviimise eesmärgil oleme arendanud välja mitmed ühekordsed animatsiooni tutvustavad teenuste paketid - animafilmi töötoadsünnipäevad ja meeskonnakoolitused. Nii saavad teenuste tellijad lisaks põnevale ja loomingulisele kogemusele, uutele teadmistele luua lisaväärtuseid, toetada kaudselt meie huvikooli õpilasi ning riskirühmade lapsi ja noori.

 

PROBLEEM
Riskirühmade lapsed ja noored ei saa ühiskonnas üldlevinud tasemel tehnoloogiaga seotud loovoskusi, huvitavat ja arendavat huvitegevust
TEGEVUSED
Huvikoolis, animalaagrites ning ühekordsetes töötubades käivate riskilaste ning noorte osalustasude vähendamine ning tasuta teenuse väljatöötamine**
OODATUD MÕJU
Tegevustes osalenud laste ja noorte oskuste suurenemine ja seeläbi ka hilisem konkurentsivõime tööturul
 
SIHTGRUPP
Riskilapsed ja-noored, vanuses 6-18a*
EELDUSED
Kuna puudub riiklik püsitoetus, peame välja arendama lisateenuseid erasektorile
SOTSIAALSE ETTEVÕTLUSE VAHETU MÕJU
Viimasel kahel õppeaastal sai animatsiooni huvitegevuses osalemise võimaluse 34 riskirühma noort.

 

* Riskilaste ja –noorte all mõtleme paljulapseliste ja vähekindlustatud perede lapsi ning alaealisi õigusrikkujad.

** Otsime võimalusi pakkuda tasuta teenuseid ka õpetajate koolituseks, sest õpetajatel puuduvad oskused kaasaegse tehnoloogia abil ainetunde mitmekesistada ning rahalised vahendid täiendkoolituseks. Samas nemad saaksid mõjutada laste ja noorte oskusi stuudiost väljaspool. Lisaks plaanime luua huvikoolis stipendiumite süsteemi noortele.Erinevates aineõpetustest saadud teadmised ja kogemused filmikunsti kohta saavad loominguliseks tervikuks, kui animafilmi töötoa õpilastel hakkavad valmima nende esimesed filmiklipid. Lisaks sellele, et töötoa lõpus on hea ning lõbus vaadata põnevaid filmiklippe, on kunstiliselt õnnestunud klippide võimalikuks väljundiks ka osalemine rahvusvaheliste lastefilmide võistlusprogrammides!

Jaga